³Öæ•Ö»ÖÖ“Öê ÃÖÓ¾Ö¬ÖÔ®Ö ! †Ö¯Ö¢Ö߯ÖÖÃÖæ®Ö ÃÖÓ¸õÖÞÖ !!       †Ö´Æüß ¯ÖÖÞµÖÖ“ÖÖ ¯ÖÏŸµÖêÛú £Öë²Ö •Ö¯ÖŸÖÖê †Ö×ÞÖ ŸÖã´Æüß ?       ³Öæ•Ö»Ö ÜÖÖŸµÖÖ“Öê †sÖ¬Öã×®ÖÛú ŸÖÓ¡Ö–ÖÖ®Ö ! †“ÖæÛúúÛú׸ŸÖß ³Öæ•Ö»Ö ×®Ö¤Ö®Ö !!       Æü׸ŸÖÛúÎÖÓŸÖß •Öê¾ÆüÖÓ - •Ö»Ö¾µÖ¾ÖãÖÖ¯Ö®Ö ŸÖê¾ÆüÖÓ       ®ÖÛúÖ Ûú¹ý ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖϤæü×ÂÖŸÖ, îšüê¾ÖÖ †Ö¯Ö»ÖÖ ×®ÖÃÖÝÖÔ ÃÖã¸ü×õÖŸÖ       ¯ÖÖÂÖÖÞÖÖŸÖ ×®Ö´ÖæÔ®Öß ±ú™üß , ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÖ—Ö¸üÞµÖÖ ¤êü¾Öæ ÝÖŸÖß       ®ÖÛúÖê †×ŸÖˆ¯ÖÃÖÖ ³Öæ•Ö»ÖÖ“ÖÖ, †ÖÆêüšêü¾ÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß“ÖÖ.       ³Öæ•Ö»Ö ¯ÖÖŸÖôûß“Öê †“ÖæÛúú×®Ö¸üßõÖÞÖ, ÆüÖê‡Ô»Ö ³Öæ•Ö»ÖÖ“Öê ÃÖãµÖÖêÝµÖ ×®ÖµÖÖê•Ö®Ö       ¯ÖÖÞÖß ¾ÖÖ“Ö¾ÖÖ •Öß¾Ö®Ö •ÖÝÖ¾ÖÖ       ¬ÖÖ¾ÖÞÖÖ¸ ¯ÖÖÞÖß “ÖÖ»Ö¾ÖÖ, “ÖÖ»ÖÞÖÖ¸ü ¯ÖÖÞÖß £ÖÖÓ²Ö¾ÖÖ ! £ÖÖÓ²ÖÞÖÖ¸ü ¯ÖÖÞÖß ´Öã¸ü¾ÖÖ,•Ö¯ÖÖ ³ÖÖ¾Öß ×¯Öœüß“ÖÖ îšüê¾ÖÖ !!