भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | इतर

इतर

इतर

क्रमांक इतर डाउनलोड करा
1 संचालक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
2 अतिरिक्त संचालक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
3 सहसंचालक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
4 सहसंचालक (अभियांत्रिकी), मुख्य भूभौतिकतज्ञ, मुख्य खोदन अभियंता या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
5 उपसंचालक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
6 प्रशासन अधिकारी या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
7 वरिष्ठ खोदन अभियंता, उपअभियंता (यांत्रिकी) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
8 वरिष्ठ रसायनी या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
9 वरिष्ठ भूभौतिकतज्ञ, सहाय्यक भूभौतिकतज्ञ, कनिष्ठ भूभौतिकतज्ञ या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
10 वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, सहाय्यक भूवैज्ञानिक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
11 कनिष्ठ भूवैज्ञानिक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
12 सहाय्यक रसायानी, सहाय्यक अभियंता (स्थापत्य) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
13 नियोजन अधिकारी या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
14 सहाय्यक प्रशासन अधिकारी या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
15 कनिष्ठ रसायनी (Senior Technical Asstt) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
16 वरिष्ठ सांश्यिकी सहाय्यक , तांत्रिक अधिकारी, प्रोग्रॅमर या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
17 कार्यालय अधिक्षक, वरिष्ठ लिपिक, या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
18 उच्चश्रेणी लघुलेखक, लघुलेखक, लघुटंकलेखक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
19 दुरध्वनी चालक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
20 कनिष्ठ अभियंता (mechanical supervisor), यांत्रिकी, सहाय्यक आवेदक, रिगमन, वाहन चालक, या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
21 भौगोलिक माहिती प्रणाली अधिकारी (senoir draftsman) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
22 भौगोलिक माहिती प्रणाली वरिष्ठ सहाय्यक (draftsman) या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
23 प्रयोगशाळा सहाय्यक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
24 कनिष्ठ लिपिक या पदाचे सेवा प्रवेश नियम
25 नाईक, शिपाई, पहारेकरी, मदतीनस या पदाचे सेवा प्रवेश नियम

इतर सामग्री

Ok
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.