भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | स्त्रोत बळकटीकरणाच्या अपारंपारीक उपाय योजना

स्त्रोत बळकटीकरणाच्या अपारंपारीक उपाय योजना

भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा | संपर्क

मानवजातीच्या अस्तित्वासाठी पाणी महत्वाची भूमिका बजावते. पिण्यासाठी, सिंचन आणि औद्योगिक वापरासाठी पाण्याची मागणी वेगाने वाढत आहे. वाढती मागणी देखील लोकसंख्या वाढीशी संबंधित आहे.