GSDAGSDAGSDA

संस्थागत योजना अंतर्गत सर्वेक्षण

  • Home
  • संस्थागत योजना अंतर्गत सर्वेक्षण
संस्थागत योजना सर्वेक्षण कार्यक्रम

विविध शासकीयअशासकीय संस्थाना तांत्रिक सेवा पुरवण्यासाठी भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा ही कार्यरत आहेतविंधन विहिरींचे स्थळ निश्चितीकरणबँक वित्त सहाय्य योजनालघु सिंचन योजनाजीवनधारा आणि जवाहर विहिर येाजनाशेतकयांना विहिर स्थळ निश्चितीकरण सर्वेक्षणराष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम – स्त्रोत बळकटीकरणाच्या उपाययोजना या यंत्रणेमध्ये उपलब्ध असलेल्या भूजल शास्त्रीय माहितीच्या आधारे तसेच क्षेत्रिय सर्वेक्षण करुन प्रमाणित करीत आहेत.

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.