GSDAGSDAGSDA

Bhandardara

संक्षिप्त भंडारा जिल्हाची माहिती

 • जिल्हा मुख्यालय                  –      भंडारा
 • महसूल विभाग                    –      3 भंडारा (ता. तुमसर, पवनी)

तुमसर  (ता. तुमसर, मोहाडी)

साकोली (ता. लाखनी, साकोली,

लाखांदूर)

 • एकूण तालुके                            –       7
 • एकूण ग्रामपंचायत                    –      542
 • एकूण गावे                                –      874
 • अक्षांश/ रेखांश                         –      उत्तर अक्षांश 200 39  ते 210 35

                                                               पुर्व रेखांश 700 30 ते 800 5

 • एकूण लोकसंख्या                      –      एकूण        1,200,334

                                                                      शहरी            233,831

                                                                      ग्रामिण          966,503

 • भूशास्त्रीय रचना

आरकेन      साकोली ग्रृप –       फिलाईट, क्वाट्रझाईटस, शिस्टस,स्लेट, जेनेस

                   सॉसर ग्रृप    –        शिस्टस, जेनेस, ऍ़म्पीबोलाईट,संगमरवर

                   रिसेंट        –          लॅटेराईट , ऍ़ल्युव्हीयम

 • सरासरी वार्षिक पर्जन्यमान         –         1330.2 मी. मी
 • एकूण डिग्रीशीट मध्ये समावेश    –         55 पी. 550 ओ, 64 सी.
 • एकूण भौगोलीक क्षेत्रफळ           –         3895 चौ. किमी
 • राखीव जंगल                               –         1011 चौ. किमी
 • मुख्य नदया  धरणे                     –      2

                                                                            वैनगंगा         –        गोसे खु

                                                                            बावनथडी      –        बावनथडी  सुरनदी

 • एकूण पाणलोट क्षेत्र              –      25

(भूजल मुल्यांकन 2013 नुसार) शिल्लक भूजल साठा   –     52798.27 हॅम

 • एकूण भूजल उपसा                                                  –      22745.07 हॅम
 • शिल्लक भूजल साठयानुसार नविन सिंचन विहिर         26941.69 हॅम
 • एकूण सिंचन विहीरी खोदण्यास वाव                        –      24688
 • पाणी गुणवत्ता तपासणी प्रयोगशाळा

जिल्हा पातळीवर           –      1 भंडारा येथे जिल्हा पाणी तपासणीप्रयोगशाळा

तालुका पातळीवर          –      4 तुमसर, मोहाडी, पवनी, लाखांदूरयेथे

                                                    उपविभागीय प्रयोगशाळा

Choose Demos Submit a Ticket Purchase Theme

Pre-Built Demos Collection

Consultio comes with a beautiful collection of modern, easily importable, and highly customizable demo layouts. Any of which can be installed via one click.